Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Projekt „Nowe skrzydła”

Gmina Cielądz w okresie 1.12.2016 – 30.06.2018 realizuje projekt „Nowe skrzydła”  którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych u 82 uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Cielądzu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 6 nauczycieli. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu zaplanowane są 3 zadania: Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi TIK i włączanie ich do nauczanie przedmiotowego, zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe i kompetencje cyfrowe, oraz wyposażenie szkoły w sprzęt TIK.

Realizując zadanie 1 przeprowadzone zostaną zajęcia dla 6 nauczycieli uczących przedmiotów: informatyka, matematyka, język angielski, język rosyjski będą to zajęcia dla nauczycieli podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie użytkowania TIK w przedmiotach (technologie komunikacyjno – informacyjne). Zajęcia będą się odbywać w formie szkoleń doskonalących, a każdy z uczestników po zdanym egzaminie otrzyma stosowane zaświadczenie. Tematyka zajęć dla nauczycieli to m.in.:

- GIS w edukacji,

- doświadczenia przyrodnicze wspierane komputerowo,

- modelowanie komputerowe,

- wideopomiary,

- rozszerzona rzeczywistość,

- urządzenia mobilne,

- quizy edukacyjne.

 

Realizacja zadania 2 ma na celu podnoszenie i kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych u uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych, na terenie szkoły w udostępnionych salach. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkoły, którzy na bieżąco będą przekazywać wiedze metodami zdobytymi na swoich szkoleniach.

Zajęcia z zakresu TIK  będą prowadzone z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych a treści programowe będą dotowane do danej grupy uczniów m.in. ze względu na różnice wiekowe grup. W ramach poniższych zajęć uczniowie rozwiną kompetencje cyfrowe (programowanie, przetwarzanie informacji, bezpieczeństwo w sieci,), co zaowocuje w dalszej ścieżce edukacyjnej. Treści powyższych zajęć mogą wykraczać poza treści programowe, będą łączyć wiadomości z różnych dziedzin, będą w formie zajęć pozalekcyjnych, będą preferowały nowatorskie rozwiązania edukacyjne. Tematyka :

- język angielski

- język rosyjski

- matematyka

- zajęcia techniczno - informatyczne

- technologie komunikacyjno – informacyjno

 

Celem zadania 3 jest wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej zgodnie z katalogiem określonym przez MEN. W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe jako doposażenie sal w przedmioty zgodnie z katalogiem MEN mające na celu prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w tym: zestaw komputerowy przenośny wraz z oprogramowaniem - 12 stanowisk oraz zestaw dla nauczyciela, Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne druk kolorowy, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku - komplet (w tym nagłośnienie projektor, tablica interaktywna okablowanie uchwyt), Drukarka 3d.

Ponadto w ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura sieciowa w szkole.

 

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Cielądzu 96-214 Cielądz, Cielądz 59. Kontakt do zespołu projektowego pod numerem telefonu +48 46 815 2489 e-mailem:  a.zielinska@cieladz.pl

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

baner toplayer
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI URZĘDU