Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Projekt „Sposób na wiedzę”

Gmina Cielądz w okresie 1.12.2016 – 30.06.2018 realizuje projekt „Sposób na wiedzę”  którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i cyfrowych u 64 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowach poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych, w tym pracowni TIK i podniesienie kompetencji 9 nauczycieli.
Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu zaplanowane są 3 zadania: odnoszenie kompetencji  nauczycieli z zakresu  nauczania nauk przyrodniczych metodą eksperymentu oraz  w zakresie narzędzi TIK i włączenie ich do nauczania przedmiotowego, zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencje cyfrowe, oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych oraz w sprzęt TIK.

Realizując zadanie 1 przeprowadzone zostaną zajęcia dla 9 nauczycieli doskonalące umiejętności, kompetencje zawodowe nauczycieli w prowadzeniu procesu nauczania nauk przyrodniczych metodą eksperymentu oraz podnoszące kompetencje zawodowe w zakresie narzędzi TIK i włączenia ich do nauczania przedmiotowego. Będę to zajęcia dla nauczycieli podnoszące umiejętności i kompetencje pozwalające prowadzić proces nauczania w oparciu o metody eksperymentu (wykorzystanie eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych), zajęcia dla nauczycieli podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie użytkowania TIK w przedmiotach (technologie komunikacyjno – informacyjne. Tematyka zajęć dla nauczycieli to m.in.:

- GIS w edukacji,

- doświadczenia przyrodnicze wspierane komputerowo,

- modelowanie komputerowe,

- wideopomiary,

- rozszerzona rzeczywistość,

- urządzenia mobilne,

- quizy edukacyjne.

- badanie właściwości wody, lodu i pary wodnej,

- doświadczenie z filtrowaniem wody zanieczyszczonej,

- badanie wpływu temperatury na zamarzanie wody, zmianę stanu skupienia wody,

- badanie wpływu światła na wzrost i rozwój kiełkujących zbóż,

- doświadczenie wykazujące znaczenie wody dla rośliny,

- badanie temperatury wody w zależności od głębokości,

- badanie warunków pływania ciał w wodzie.

 

Realizacja zadania 2 ma na celu podnoszenie i kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych u uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych, na terenie szkoły w udostępnionych salach. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkoły, którzy na bieżąco będą przekazywać wiedze metodami zdobytymi na swoich szkoleniach.

Zajęcia przyrodnicze i z zakresu TIK będą prowadzone z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych a treści programowe będą dotowane do danej grupy uczniów m.in. ze względu na różnice wiekowe grup. W ramach poniższych zajęć uczniowie rozwiną kompetencje cyfrowe (programowanie, przetwarzanie informacji, bezpieczeństwo w sieci,), co zaowocuje w dalszej ścieżce edukacyjnej. Treści powyższych zajęć mogą wykraczać poza treści programowe, będą łączyć wiadomości z różnych dziedzin, będą w formie zajęć pozalekcyjnych, będą preferowały nowatorskie rozwiązania edukacyjne. Tematyka :

- język angielski

- język rosyjski

- matematyka

- zajęcia techniczno - informatyczne

- przyroda

- technologie komunikacyjno – informacyjne

 

Celem zadania 3 jest wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do udoskonalenia metod nauczania uczniów oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej zgodnie z katalogiem określonym przez MEN. W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe jako doposażenie sal w przedmioty zgodnie z katalogiem MEN mające na celu prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w tym: zestaw komputerowy przenośny wraz z oprogramowaniem - 12 stanowisk oraz zestaw dla nauczyciela, Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne druk kolorowy, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku - komplet (w tym nagłośnienie projektor, tablica interaktywna okablowanie uchwyt), Drukarka 3d. Ponadto w ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura sieciowa w szkole.

Zostanie wyposażona także pracownia do zajęć przyrodniczych zgodnie z dokumentacją konkursową i katalogiem MEN. W tym zakupione zostaną przyrządy do obserwacji – komplety, preparaty biologiczne – komplety, przyrządy do pomiaru i dokonywania doświadczeń, rzutnik, sprzęt labolatoryjny, laptop dla nauczyciela, sprzęt ochronny – komplet, sprzęt techniczny, lodówka. Dodatkowo zakupiony zostanie ekran, odtwarzać CD, czajnik, szczotki i płyta ociekowa.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Cielądzu 96-214 Cielądz, Cielądz 59. Kontakt do zespołu projektowego pod numerem telefonu +48 46 8152489 e-mailem: a.zielinska@cieladz.pl

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

baner toplayer
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI URZĘDU