Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

  • LOGO WFOŚIGW

Dofinansowanie z WFOŚIGW w Łodzi

Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej zgodnie z umową nr 282/OW/PD/2020 z dn. 14.09.2020r.

do łącznej wysokości 1.373.830,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), w tym dotacji do wysokości 412.149,00 zł (słownie czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) i pożyczki w kwocie 961.681,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych).

Jest to II etap projektu unijnego zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00042-65150-UM0500053/17 ze środków PROW.

Gmina Cielądz w związku z realizacją zadania w ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej”, którego wartość ogólna wynosiła 4.921.952,78 zł, otrzymała dofinansowanie  na realizację II etapu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi do łącznej wysokości 1.373.830,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), w tym dotacji do wysokości 412.149,00 zł (słownie czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) i pożyczki w kwocie 961.681,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych).

Przedmiotowa operacja obejmowała:

- I etap: budowę stacji uzdatniania wody w m. Cielądz wraz z systemem odprowadzania wód popłucznych

- II etap: przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Cielądz obejmującą wykonanie stacji zlewczej na ścieki dowożone, modernizację i budowę pompowni  ścieków, przebudowę komór reaktora oraz budowę wiaty na osad. Ponad to wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej o przekroju 250, o dł ok. 130m. W ramach przedsięwzięcia zakupiono prasę taśmową do odwadniania osadu dla gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120