Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Zakończono realizacje inwestycji

Gmina Cielądz 15.12.2022r. zakończyła realizacje inwestycji "Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz".

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano 37 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,8 kWp na dachu budynku Urzędu Gminy w Cielądzu. Energia elektryczna produkowana przez panele przeznaczona jest  do bieżącego zapotrzebowania energetycznego budynku.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

 • Fotowoltaika na dachu budynku Urzędu Gminy w Cielądzu
  Fotowoltaika na dachu budynku urzędu Gminy w Cielądzu
 • Widok na budynek Urzędu Gminy w Cielądzu z instalacją...
  Widok na budynek Urzędu Gminy w Cielądzu z instalacją fotowoltaiczną
 • Widok zamontowanych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
  Widok zamontowanych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Tablica

 • Tablica informacyjna o zrealizowanej inwestycji z...
  Tablica informacyjna

Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz

 • Gmina Cielądz pozyskała dofinansowania ze środków...
  Gmina Cielądz pozyskała dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz.
  Umowa została zawarta w formie dotacji w dniu 13.05.2022r. na kwotę 66.150,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztu całkowitego zadania. Pozostała kwota stanowi wkład własny z budżetu Gminy Cielądz.
  Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 15.12.2022r.
  Inwestycja obejmować będzie: Dostawę i montaż urządzeń instalacji PV

 • LOGO WFOŚIGW

Dofinansowanie z WFOŚIGW w Łodzi

Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej zgodnie z umową nr 282/OW/PD/2020 z dn. 14.09.2020r.

do łącznej wysokości 1.373.830,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), w tym dotacji do wysokości 412.149,00 zł (słownie czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) i pożyczki w kwocie 961.681,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych).

Jest to II etap projektu unijnego zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00042-65150-UM0500053/17 ze środków PROW.

Gmina Cielądz w związku z realizacją zadania w ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej”, którego wartość ogólna wynosiła 4.921.952,78 zł, otrzymała dofinansowanie  na realizację II etapu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi do łącznej wysokości 1.373.830,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), w tym dotacji do wysokości 412.149,00 zł (słownie czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) i pożyczki w kwocie 961.681,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych).

Przedmiotowa operacja obejmowała:

- I etap: budowę stacji uzdatniania wody w m. Cielądz wraz z systemem odprowadzania wód popłucznych

- II etap: przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Cielądz obejmującą wykonanie stacji zlewczej na ścieki dowożone, modernizację i budowę pompowni  ścieków, przebudowę komór reaktora oraz budowę wiaty na osad. Ponad to wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej o przekroju 250, o dł ok. 130m. W ramach przedsięwzięcia zakupiono prasę taśmową do odwadniania osadu dla gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120