Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Dofinansowanie z WFOŚiGW na wykonanie mikro instalacji PV

Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu zgodnie z umową nr 808/OA/D/2020 z dnia 30.12.2020r. w formie dotacja do łącznej wysokości 92.776,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych).

Całkowita wartość zadania wynosi 142.680,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z falownikami i inwerterami oraz pozostałą infrastrukturą o łącznej mocy 22,8 kW.

www.wfosigw.lodz.pl

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120