Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 jest realizowany przez Gminę Cielądzx we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cielądzu. Zadanie to jest finansowane w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Fundusz Solidarnościowego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku.

Cele programu:
Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:
1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresaci programu:
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres programu:
1. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
2. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie gminy.
3. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach - asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym na przykład doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.
4. W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wyżej wymienionymi wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
5. Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu.
6. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
7. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce takie jak dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy;
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej - usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
8. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
9. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
10. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z wyżej wymienionymi wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
11. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów - łączna liczba godzin usługa asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.
12. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby i preferencje uczestnika programu lub opiekuna prawnego, opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.
13. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
14. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40 zł.
15. Gmina dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej karty realizacji usług asystenckich.

Program będzie realizowany od 1 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Osoby zainteresowane programem mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu, pokój nr 4

Pliki do pobrania dotyczące Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w ramach edycji 2021 - załącznik numer 8 wzór karty zgłoszenia oraz załącznik numer 10 wzór karty realizacji usług asystenta.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120