ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców sołectwa Grabice
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) 2016 r. o godzinie 18:30
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

W zebraniu udział weźmie Wójt Gminy Cielądz.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2016.
 5. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 6. Informacja w sprawie kontynuowania prac związanych z porządkowaniem otoczenia budynku byłej szkoły oraz jego remontu.
 7. Omówienie spraw związanych z udostępnianiem budynku po byłej szkole.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Zamknięcie zebrania.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska quorum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 19:00.

PONADTO INFORMUJEMY

 1. Zgodnie z oczekiwaniami osób biorących udział w porządkowaniu otoczenia budynku po byłej szkole podstawowej, które odbyło się w dniu 2 kwietnia 2016 roku, wyznacza się drugi termin sprzątania na dzień 2 maja (poniedziałek) 2016 r. godzina 9:00.
 2. Ponownie ogłasza się nabór chętnych na funkcję gospodarza budynku po byłej szkole podstawowej. Kandydat musi być osobą pełnoletnią zamieszkałą na terenie wsi Grabice. Kandydatury należy zgłaszać do Sołtysa.

Grabice, dnia 14.04.2016 r.