Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury technicznej

Do podstawowych zadań stanowiska pracy należy:
1)    organizacja prac i uczestniczenie w pracach dotyczących sporządzania studium uwarunkowań i kierunków' zagospodarowania     przestrzennego gminy,
2)    organizacja prac i uczestniczenie w pracach dotyczących sporządzania zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
3)    prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)    naliczanie opłat z tytułu skutków zmian miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
5)    wydawanie wypisów, wyrysów, opinii oraz zaświadczeń i informacji potwierdzających okoliczności wynikające z planu     z    agospodarowania przestrzennego,
6)    przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowania w zakresie niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania         terenu i decyzji ustalającej warunki zabudowy,
7)    oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, prowadzenie dokumentacji mapowej nieruchomości oraz bieżąca aktualizacji         aplikacji E-mapa,
8)    prowadzenie spraw dotyczących nazw miejscowości,
9)    przygotowywanie wniosków o wyłączeniu gruntów komunalnych z produkcji rolnej oraz wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów         rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,
10)    przygotowywanie ocen, analiz i programów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie,
11)    wydawanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
12)    prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy,
13)    prowadzenie spraw przypisanych gminie ustawą Prawo energetyczne,
14)    prowadzenie rejestru umów z zakładem energetycznym,
15)    wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologicznie i górnicze.

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120