Zakończenie realizacji inwestycji

23 listopada 2022r. zakończyła się realizacja inwestycji na którą Gmina Cielądz pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna nr. 01/2021/2600/Polski Ład. w kwocie 1.900.000,00 zł.

Zmodernizowana droga gminna

  • Mokra droga
  • Mokra droga
  • Mokra droga
  • Mokra droga
  • Mokra droga

Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów gm. Cielądz

Zadanie obejmuje przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych  łączącego drogę wojewódzką 707 i drogę powiatową  4118E o długości 2.420 km w miejscowości Komorów gmina Cielądz, w tym: roboty pomiarowe oraz inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu robót;  wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej systemem zakładkowym o szerokości 5 m i długości 2,42 km na istniejącej nawierzchni asfaltowej - warstwa wyrównawcza śr. 100 kg/m2, warstwa ścieralna gr 4 cm; wykonanie/odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, obustronnie o szerokości 1m i grubości 10 cm; pogłębienie rowów odwadniających; udrożnienie przepustów i budowa nowych zjazdów; wymiana i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Promesa nr 01/2021/2600/PolskiLad

Dofinansowanie: 1.900.000,00 zł

drukuj (Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów gm. Cielądz)