Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej

Do podstawowych zadań stanowiska pracy w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa należy:

 1. prowadzenie postępowań środowiskowych i przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie.
 2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenie oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
 3. gromadzenie danych, analiza informacji, inicjowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony środowiska,
 4. prowadzenie postępowali dotyczących wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz wymierzania kar za samowolne wycięcie drzew lub krzewów,
 5. prowadzenie spraw związanych z uznaniem tworu przyrody ożywionej lub nieożywionej za pomnik przyrody oraz sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody,
 6. kreowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
 7. wykonywanie zadań z ustawy o ochronie zwierząt,
 8. współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii dla usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
 9. opracowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 10. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 11. współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Kołami Łowieckimi dzierżawiącymi grunty na terenie Gminy Cielądz,
 12. przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 13. prowadzenie rejestru działalności regulowanej i wydawanie stosownych zezwoleń,
 14. aktualizacja wyrobów azbestowych w bazie azbestowej,
 15. realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
 16. realizacja zadań z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej oraz usług weterynaryjnych w sytuacjach wynikających z klęsk żywiołowych lub chorób zakaźnych,
 17. współudział w przygotowaniu i uzgodnieniu programów w zakresie rolnictwa oraz rekultywacji gruntów,
 18. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zawarcia umów ubezpieczenia OC rolników i przygotowanie projektów rozstrzygnięć,
 19. przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na uprawę maku i konopi.
 20. przygotowanie decyzji dla posiadaczy gruntów rolnych nakazujących zniszczenie zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności lub niedozwolonych upraw.


Do podstawowych zadań stanowiska pracy w zakresie gospodarki komunalnej.

 1. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym i gminnym zasobem nieruchomości,
 2. przygotowanie umów o najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz przedstawianie projektów wysokości stawek czynszowych z tytułu najmu lokali,
 3. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości komunalnych w użytkowanie innym podmiotom w formach prawem przewidzianych oraz inicjowanie ustalania opłat z tego tytułu,
 4. przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz organizowanie przetargów na ich zbycie,
 5. sporządzanie projektów umów dzierżaw gruntów i lokali mieszkalnych lub przekazywanych w użytkowanie w innych formach prawem przewidzianych i inicjowanie ustalania opłat z tego tytułu,
 6. współdziałanie z pracownikiem Referatu Finansowego w zakresie naliczania wysokości należności oraz windykacji tych należności z tytułu gospodarowania mieniem Gminy,
 7. prowadzenie spraw dotyczących podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości,
 8. przygotowanie spraw i prowadzenie całości zagadnień związanych z dokonywaniem scaleń i zamiany gruntów,
 9. przygotowanie projektów rozstrzygnięć indywidualnych w związku z budową urządzeń komunalnych,
 10. realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej,
 11. realizacja gminnego programu zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków,
 12. przygotowanie analiz niezbędnych do ustalania projektów stawek opłat za wodę i ścieki oraz przygotowywanie projektów umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  13) przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  14) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pielęgnacją zieleni komunalnej,
  15) prowadzenie sprawozdawczości z zakresie objętym realizowanymi zadaniami na zajmowanym stanowisku