Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej


   Do podstawowych zadań stanowiska pracy w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa należy:
1)    prowadzenie postępowań środowiskowych i przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie.
2)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenie oddziaływania     planowanych przedsięwzięć na środowisko,
3)    gromadzenie danych, analiza informacji, inicjowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony środowiska,
4)    prowadzenie postępowali dotyczących wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz wymierzania kar za samowolne wycięcie     drzew lub krzewów,
5)    prowadzenie spraw związanych z uznaniem tworu przyrody ożywionej lub nieożywionej za pomnik przyrody oraz sprawowanie opieki     nad pomnikami przyrody,
6)    kreowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
7)    wykonywanie zadań z ustawy o ochronie zwierząt,
8)    współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii dla usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
9)    opracowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich     wyłapywanie,
10)    współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
11)    współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Kołami Łowieckimi     dzierżawiącymi grunty na terenie Gminy Cielądz,
12)    przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających     szczególne zagrożenie dla środowiska,
13)    prowadzenie rejestru działalności regulowanej i wydawanie stosownych zezwoleń,
14)    aktualizacja wyrobów azbestowych w bazie azbestowej,
15)    realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
16)    realizacja zadań z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej oraz usług weterynaryjnych w sytuacjach wynikających z klęsk     żywiołowych lub chorób zakaźnych,
17)    współudział w przygotowaniu i uzgodnieniu programów w zakresie rolnictwa oraz rekultywacji gruntów,
18)    prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zawarcia umów ubezpieczenia OC rolników i przygotowanie projektów rozstrzygnięć,
19)    przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na uprawę maku i konopi.
20)    przygotowanie decyzji dla posiadaczy gruntów rolnych nakazujących zniszczenie zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej     zdrowotności lub niedozwolonych upraw.


 Do podstawowych zadań stanowiska pracy w zakresie gospodarki komunalnej.
1)    prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym i gminnym zasobem nieruchomości,
2)    przygotowanie umów o najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz przedstawianie projektów wysokości stawek czynszowych z     tytułu najmu lokali,
3)    prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości komunalnych w użytkowanie innym podmiotom w formach prawem     przewidzianych oraz inicjowanie ustalania opłat z tego tytułu,
4)    przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz organizowanie przetargów na ich zbycie,
5)    sporządzanie projektów umów dzierżaw gruntów i lokali mieszkalnych lub przekazywanych w użytkowanie w innych formach prawem     przewidzianych i inicjowanie ustalania opłat z tego tytułu,
6)    współdziałanie z pracownikiem Referatu Finansowego w zakresie naliczania wysokości należności oraz windykacji tych należności     z tytułu gospodarowania mieniem Gminy,
7)    prowadzenie spraw dotyczących podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości,
8)    przygotowanie spraw i prowadzenie całości zagadnień związanych z dokonywaniem scaleń i zamiany gruntów,
9)    przygotowanie projektów rozstrzygnięć indywidualnych w związku z budową urządzeń komunalnych,
10)    realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej,
11)    realizacja gminnego programu zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków,
12)    przygotowanie analiz niezbędnych do ustalania projektów stawek opłat za wodę i ścieki oraz przygotowywanie projektów umów na         dostarczanie wody i odbiór ścieków,
13)    przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
14)    inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pielęgnacją zieleni komunalnej,
15)    prowadzenie sprawozdawczości z zakresie objętym realizowanymi zadaniami na zajmowanym stanowisku

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120