SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CIELĄDZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2023 ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

  • autor: Magdalena Anteczek, data: 2024-01-09

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2024

Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Cielądz z dnia 19.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024.

  • autor: Magdalena Anteczek, data: 2023-12-19

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych na rok 2024

  • autor: Magdalena Anteczek, data: 2023-12-19

Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej na 2024 r.

  • autor: Magdalena Anteczek, data: 2023-12-05

Programu współpracy Gminy Cielądz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • autor: Magdalena Anteczek

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2024 rok Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • autor: Magdalena Anteczek