Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i zabytków

Do podstawowych zadań stanowiska pracy należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów realizowanych w gminie,
 2. prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno - technicznej, wykonawstwa i odbiorów,
 3. organizacja i realizacja procesów o charakterze inwestycyjnym dla potrzeb Gminy w tym opracowywanie planów inwestycyjnych,
 4. realizacja obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy przeciwpożarowej w stosunku do lokali stanowiących własność Gminy,
 5. dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 6. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń techniczno - instalacyjnych i obiektów budowlanych użyteczności publicznej.
 7. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obiektów użytkowych stanowiących własność Gminy,
 8. współpraca z zarządcami dróg (powiatowych i wojewódzkich) w zakresie koordynacji inwestycji drogowych,
 9. koordynowanie wykonywania prac projektowych, kontrola ich postępu i ich zgodności z warunkami i założeniami zlecenia,
 10. przeprowadzanie przeglądów i odbiorów pogwarancyjnych, sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,
 11. uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów, realizowanych w ramach inwestycji gminnych,
 12. zwalnianie i przedłużanie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 13. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
 14. prowadzenie spraw z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ochronie zabytków,
 15. nadzór nad utrzymaniem mogił i pomników z okresu wojen światowych,
 16. prowadzenie gminnych ewidencji: zabytków i dróg gminnych,
 17. prowadzenie dokumentacji związanej z administrowaniem drogami gminnymi, przystankami autobusowymi, mostami oraz organizacją ruchu drogowego, w tym wydawanie opinii w sprawie lokalizacji budowanych obiektów, opracowywanie decyzji w sprawie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zajęcie pasa drogowego,
 18. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych placów i parków,
 19. wydawanie opinii w sprawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 20. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia