Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

 W zakresie zamówień publicznych:

  1. koordynacja i prowadzenie spraw wynikających z ustawy - prawo zamówień publicznych,
  2. wykonywania czynności określonych w regulaminie zamówień publicznych do kwoty stanowiącej równowartość 30 00 euro,
  3. wykonywanie ustawowych obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych,
  4. przygotowywanie i przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

  1. przygotowywanie wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych.
  2. pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,

W zakresie gospodarki pojazdami służbowymi:

  1. prowadzenie bieżącej ewidencji kart pojazdów i rozliczeń zużytego paliwa,
  2. czuwanie na bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych.