Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

1)      przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wójta, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
2)      rejestrowanie korespondencji w dzienniku korespondencyjnym,
3)      obsługa organizacyjno - techniczna spotkań Wójta i Sekretarza,
4)      wysyłanie korespondencji,
5)      zaopatrywanie pracowników Urzędu Gminy w materiały biurowe,
6)      wyposażenie w pieczęcie urzędowe i pieczątki - prowadzenie ewidencji,
7)      prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
8)      prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
9)      prowadzenie ewidencji księgozbioru w Urzędzie,
10)     prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
11)     sporządzanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych,
12)     czuwanie nad aktualnością biuletynu informacji publicznej w Urzędzie.
13)     obsługa spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych   xxxxxgminy,
14)     przygotowywanie dokumentów związanych z podwyższaniem wynagrodzeń, z dodatkami do płacy zasadniczej, nagrodami       XXXXXJubileuszowymi, odprawami, karami, nagrodami, udzielaniem urlopów, okresowymi ocenami pracy, opiniami o pracy,  XXXXXemeryturami
          i rentami, wyjazdami służbowymi, odpowiedzialnością majątkową,
15)     prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych,
16)     prowadzenie zbioru akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
17)     prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami z funduszu socjalnego,
18)     prowadzenie listy obecności,
19)     prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu,
20)     prowadzenie ewidencji zezwoleń na wykonywanie pracy poza godzinami pracy,
21)     organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy,
22)    prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu Pracy

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120