Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 21 lipca 2017 r. Gmina Cielądz podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIELĄDZ POPRZEZ: BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I  MODERNIZACJĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ„ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Cielądzu  wraz z budową kanalizacji sanitarnej oraz budowę stacji uzdatniania wody w Cielądzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej wód popłucznych. 

Koszt realizacji zadania - 2 348 007,27 złotych

Przyznana kwota pomocy - 1 209 572 złotych co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Termin zakończenia inwestycji - kwiecień 2019 r.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Cielądz. Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyni się do podniesienia jakości oczyszczania oraz utrzymania obowiązujących parametrów oczyszczania przy zakładanym zwiększeniu ilości oczyszczanych ścieków.

Budowa stacji uzdatniania wody podniesie jakość wody pitnej dostarczanej do  mieszkańców.  W wyniku realizacji inwestycji – proces uzdatniania wody będzie realizowany w oparciu o układ technologiczny obejmujący jednostopniowy system napowietrzania, filtracji wody na złożach mineralnych, natomiast zaproponowane dla  oczyszczalni ścieków rozwiązania techniczno-technologiczne poprawią funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz zminimalizują negatywne oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o dł. 133 mb (Ø250 mm) wraz z przyłączami (5 szt.) oraz poddane przebudowie 37  mb kanalizacji sanitarnej (Ø250 mm). Zwiększy się liczba gospodarstw objętych zorganizowanym odbiorem ścieków, co pozwoli w nowoczesny sposób odbierać ścieki bytowe. Działania wpłyną na ochronę  wód powierzchniowych i podziemnych  przez wspieranie przedsięwzięć zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120