Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i opłat komunalnych

Do podstawowych zadań stanowiska pracy należy:

 1. podejmowanie czynności mających na celu zapewnianie warunków objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
 2. przygotowywanie i realizacja programów dotyczących gospodarki odpadami,
 3. opiniowanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 4. przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazywanie sposobu wykonania tej decyzji,
 5. prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocyjnej związanej z gospodarką odpadami,
 6. przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami,
 7. przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących zadań zakresie gospodarki odpadami,
 8. sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
 9. sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych, zawierających informacje w zakresie gospodarki odpadami,
 10. realizacja wniosków dot. informacji publicznej z zakresu gospodarki odpadami,
 11. prowadzenie zbioru informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami.
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontrola przestrzegania przepisów wynikających z w/w ustawy i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cielądz,
 13. prowadzenie czynności egzekucyjnych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
 14. rozliczanie, kontrola inkasentów oraz przygotowywanie i obliczanie wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobranych opłat za wodę i ścieki,
 15. prowadzenie ewidencji księgowej w programie WODA i ewidencji szczegółowych należności z tytułu opłat za wodę i ścieki od osób fizycznych i prawnych.
 16. wystawianie i wysyłanie upomnień o zapłatę zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki, prowadzenie ewidencji upomnień.
 17. Przygotowywanie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz przesyłanie ich do egzekucji, prowadzenie ewidencji postępowań egzekucyjnych.