Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i opłat komunalnych

Do podstawowych zadań stanowiska pracy należy:
1)    podejmowanie czynności mających na celu zapewnianie warunków objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem     odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i     odbierania odpadów komunalnych,
2)    przygotowywanie i realizacja programów dotyczących gospodarki odpadami,
3)    opiniowanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4)    przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub     magazynowania, wskazywanie sposobu wykonania tej decyzji,
5)    prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocyjnej związanej z gospodarką odpadami,
6)    przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami,
7)    przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących zadań zakresie gospodarki odpadami,
8)    sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
9)    sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych, zawierających informacje w zakresie gospodarki odpadami,
10)    realizacja wniosków dot. informacji publicznej z zakresu gospodarki odpadami,
11)    prowadzenie zbioru informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami.
12)    realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontrola przestrzegania przepisów     wynikających z w/w ustawy i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cielądz,
13)    prowadzenie czynności egzekucyjnych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
14)    rozliczanie, kontrola inkasentów oraz przygotowywanie i obliczanie wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobranych opłat za wodę i ścieki,
15)    prowadzenie ewidencji księgowej w programie WODA i ewidencji szczegółowych należności z tytułu opłat za wodę i ścieki od   osób fizycznych i prawnych.
16)    wystawianie i wysyłanie upomnień o zapłatę zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki, prowadzenie ewidencji upomnień.
17) Przygotowywanie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz przesyłanie ich do egzekucji, prowadzenie ewidencji postępowań egzekucyjnych.

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120