Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

 1. przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wójta, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
 2. rejestrowanie korespondencji w dzienniku korespondencyjnym,
 3. obsługa organizacyjno - techniczna spotkań Wójta i Sekretarza,
 4. wysyłanie korespondencji,
 5. zaopatrywanie pracowników Urzędu Gminy w materiały biurowe,
 6. wyposażenie w pieczęcie urzędowe i pieczątki - prowadzenie ewidencji,
 7. prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
 8. prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
 9. prowadzenie ewidencji księgozbioru w Urzędzie,
 10. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 11. sporządzanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych,
 12. czuwanie nad aktualnością biuletynu informacji publicznej w Urzędzie.
 13. obsługa spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 14. przygotowywanie dokumentów związanych z podwyższaniem wynagrodzeń, z dodatkami do płacy zasadniczej, nagrodami Jubileuszowymi, odprawami, karami, nagrodami, udzielaniem urlopów, okresowymi ocenami pracy,
 15. opiniami o pracy, emeryturami i rentami, wyjazdami służbowymi, odpowiedzialnością majątkową,
 16. prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych,
 17. prowadzenie zbioru akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 18. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami z funduszu socjalnego,
 19. prowadzenie listy obecności,
 20. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu,
 21. prowadzenie ewidencji zezwoleń na wykonywanie pracy poza godzinami pracy,
 22. organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy,
 23. prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu Pracy