Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Referat Finansowy

Referat Finansowy prowadzi w szczególności sprawy związane z planowaniem i realizacją budżetu, podatków i opłat oraz kontrolą wykonania budżetu i używa symbolu - Fn.


Do podstawowych zadań referatu należy:
1)    opracowanie proj ektu uchwały budżetowej,
2)    przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta z zakresu działania referatu,
3)    przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych,
4)    weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
5)    zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,
6)    dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów         publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej,
7)    organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
8)    przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości i legalności operacji         gospodarczych, powodujących skutki finansowe,
9)    kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym,
10)    opracowywanie zbiorczych i okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analiz,
11)    przygotowywanie decyzji dotyczących wymiaru podatków, opłat lokalnych i księgowanie tych należności,
12)    przygotowywanie decyzji w sprawach udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat,
13)    naliczanie odsetek od nieterminowej zapłaty należności,
14)    wystawanie tytułów wykonawczych po upływie terminu płatności oraz zawiadamianie urzędu skarbowego o zmianie stanu zaległości,
15)    kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych.
16)    prowadzenie rachunkowości podatkowej,
17)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu i środków pozabudżetowych,
18)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej urzędu,
19)    prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie dochodów własnych         gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe oraz rozpatrywaniem zażaleń na te opinie,
20)    prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych i nieruchomości na terenie Gminy,
21)    rozliczanie sołtysów.
22)    sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu pracy i pozostałych świadczeń pracowników,
23)    sporządzanie deklaracji ZUS oraz miesięcznych deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i         prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia pracowTiików.
24)    wydawanie zaświadczeń dotyczących zakresu działania Referatu, w tym o stanie majątkowym.
25)    prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji w Urzędzie oraz w jednostkach ochotniczych straży     pożarnych i jednostkach pomocniczych,
26)    realizacja zobowiązali wynikających z decyzji i umów cywilno-prawnych Gminy,
27)    prowadzenie rejestru pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych,
28)    pobór należności gminnych,
29)    prowadzenie spraw związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji     rolnej,
30)    współpraca z WFOŚiGW, bankami, ZUS, KRUS, US, instytucjami ubezpieczeniowymi,
31)    rozliczanie pobranych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobór wody i wprowadzanie ścieków do     kanalizacji gminnej oraz ich egzekucja,
33)    prowadzenie postępowania w zakresie wydawania decyzji producentom rolnym w sprawie podatku akcyzowego wraz z okresową     sprawozdawczością;
34)    realizacja innych zadań wynikających z instrukcji inwentaryzacji mienia.

 W zakresie kontroli finansowej:
1)    prowadzenie kontroli gospodarczej i finansowej w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, zgodnie z ustalonymi     procedurami kontroli wewnętrznej,
2)    opracowywanie wytycznych, wniosków i zaleceń pokontrolnych i nadzorowanie ich realizacji,
3)    gromadzenie dokumentacji pokontrolnej,
4)    realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej przypisanej referatowi

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120