Referat Finansowy

Referat Finansowy prowadzi w szczególności sprawy związane z planowaniem i realizacją budżetu, podatków i opłat oraz kontrolą wykonania budżetu i używa symbolu - Fn.

Do podstawowych zadań referatu należy:

 1. opracowanie proj ektu uchwały budżetowej,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta z zakresu działania referatu,
 3. przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych,
 4. weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,
 6. dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej,
 7. organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 8. przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości i legalności operacji gospodarczych, powodujących skutki finansowe,
 9. kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym,
 10. opracowywanie zbiorczych i okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analiz,
 11. przygotowywanie decyzji dotyczących wymiaru podatków, opłat lokalnych i księgowanie tych należności,
 12. przygotowywanie decyzji w sprawach udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat,
 13. naliczanie odsetek od nieterminowej zapłaty należności,
 14. wystawanie tytułów wykonawczych po upływie terminu płatności oraz zawiadamianie urzędu skarbowego o zmianie stanu zaległości,
 15. kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych.
 16. prowadzenie rachunkowości podatkowej,
 17. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu i środków pozabudżetowych,
 18. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej urzędu,
 19. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie dochodów własnych gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe oraz rozpatrywaniem zażaleń na te opinie,
 20. prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych i nieruchomości na terenie Gminy,
 21. rozliczanie sołtysów.
 22. sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu pracy i pozostałych świadczeń pracowników,
 23. sporządzanie deklaracji ZUS oraz miesięcznych deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia pracowTiików.
 24. wydawanie zaświadczeń dotyczących zakresu działania Referatu, w tym o stanie majątkowym.
 25. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji w Urzędzie oraz w jednostkach ochotniczych straży pożarnych i jednostkach pomocniczych,
 26. realizacja zobowiązali wynikających z decyzji i umów cywilno-prawnych Gminy,
 27. prowadzenie rejestru pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych,
 28. pobór należności gminnych,
 29. prowadzenie spraw związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej,
 30. współpraca z WFOŚiGW, bankami, ZUS, KRUS, US, instytucjami ubezpieczeniowymi,
 31. rozliczanie pobranych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobór wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej oraz ich egzekucja,
 32. prowadzenie postępowania w zakresie wydawania decyzji producentom rolnym w sprawie podatku akcyzowego wraz z okresową sprawozdawczością;
 33. realizacja innych zadań wynikających z instrukcji inwentaryzacji mienia.

W zakresie kontroli finansowej:

 1. prowadzenie kontroli gospodarczej i finansowej w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, zgodnie z ustalonymi procedurami kontroli wewnętrznej,
 2. opracowywanie wytycznych, wniosków i zaleceń pokontrolnych i nadzorowanie ich realizacji,
 3. gromadzenie dokumentacji pokontrolnej,
 4. realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej przypisanej referatowi