Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i zabytków

Do podstawowych zadań stanowiska pracy należy:
1)    prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów realizowanych w gminie,
2)    prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno - technicznej, wykonawstwa i odbiorów,
3)    organizacja i realizacja procesów o charakterze inwestycyjnym dla potrzeb Gminy w tym opracowywanie planów inwestycyjnych,
4)    realizacja obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy przeciwpożarowej w stosunku do lokali stanowiących własność     Gminy,
5)    dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej,
6)    sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń techniczno - instalacyjnych i obiektów budowlanych użyteczności publicznej.
7)    prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obiektów użytkowych stanowiących własność Gminy,
8)    współpraca z zarządcami dróg (powiatowych i wojewódzkich) w zakresie koordynacji inwestycji drogowych,
9)    koordynowanie wykonywania prac projektowych, kontrola ich postępu i ich zgodności z warunkami i założeniami zlecenia,
10)    przeprowadzanie przeglądów i odbiorów pogwarancyjnych, sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,
11)    uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów, realizowanych w ramach inwestycji gminnych,
12)    zwalnianie i przedłużanie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
13)    sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
14)    prowadzenie spraw z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ochronie zabytków,
15)    nadzór nad utrzymaniem mogił i pomników z okresu wojen światowych,
16)    prowadzenie gminnych ewidencji: zabytków i dróg gminnych,
17)    prowadzenie dokumentacji związanej z administrowaniem drogami gminnymi, przystankami autobusowymi, mostami oraz organizacją     ruchu drogowego, w tym wydawanie opinii w sprawie lokalizacji budowanych obiektów, opracowywanie decyzji w sprawie     lokalizacji zjazdów z dróg gminnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zajęcie pasa drogowego,
18)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych placów i parków,
19)    wydawanie opinii w sprawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
20)    orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120