Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury technicznej

Do podstawowych zadań stanowiska pracy należy:

 1. organizacja prac i uczestniczenie w pracach dotyczących sporządzania studium uwarunkowań i kierunków' zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. organizacja prac i uczestniczenie w pracach dotyczących sporządzania zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. naliczanie opłat z tytułu skutków zmian miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
 5. wydawanie wypisów, wyrysów, opinii oraz zaświadczeń i informacji potwierdzających okoliczności wynikające z planu z agospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowania w zakresie niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji ustalającej warunki zabudowy,
 7. oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, prowadzenie dokumentacji mapowej nieruchomości oraz bieżąca aktualizacji aplikacji E-mapa,
 8. prowadzenie spraw dotyczących nazw miejscowości,
 9. przygotowywanie wniosków o wyłączeniu gruntów komunalnych z produkcji rolnej oraz wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,
 10. przygotowywanie ocen, analiz i programów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie,
 11. wydawanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 12. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy,
 13. prowadzenie spraw przypisanych gminie ustawą Prawo energetyczne,
 14. prowadzenie rejestru umów z zakładem energetycznym,
 15. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologicznie i górnicze.