Informacje o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cielądzu

Inspektorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cielądzu jest Maciej Twardowski.

Z insepktorem danych osobowych można skontaktować się poprzez email: iod@cieladz.pl

 

Ważne informacje

Co warto wiedzieć?

Szanowni Mieszkańcy,

Klienci Urzędu Gminy w Cielądzu.

Wójt Gminy Cielądz, realizując przypisane prawem zadania dla mieszkańców Gminy oraz innych podmiotów korzystających z usług Urzędu Gminy w Cielądzu, gromadzi, przetwarza i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące każdego z Państwa. Staramy się nigdy nie pobierać od naszych klientów zbyt wielu informacji - ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Państwa dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego zostały nam przekazane. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie konkretnej sprawy. Gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa, zgromadzonych informacji zawierających dane osobowe nie przekazujemy innym osobom i podmiotom. Korzystamy z wypracowanych procedur, najnowszych rozwiązań i zabezpieczeń teleinformatycznych, aby skutecznie zabezpieczać przetwarzane dane. Możemy zapewnić Państwa że staramy się dochować najwyższej staranności, aby zgromadzone dane były bezpieczne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Cielądzu.

O czym musimy Cię poinformować? 

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania naszym klientom kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe - niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się równie w przypadku, gdy pozyskujemy Państwa dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w osobnym pliku na stronie internetowej. Znajdują się one również na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. W przypadkach szczególnych spełnienie tego obowiązku nastąpi przy pierwszej czynności w sprawie, gdzie otrzymacie Państwo stosowaną klauzulę informacyjną, .

Poniżej zamieszczamy ogólną klauzulę informacyjną, zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które zobowiązani jesteśmy przekazać.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Wójta Gminy Cielądz oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • § prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • § prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • § prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • § prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • § prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • § prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • § prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • § prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednak nie wszystkie Państwa żądania, bądź oczekiwania, będziemy mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem, zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – od sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Urzędzie Gminy Cielądz przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do ich przenoszenia czy prawa do usunięcia. Jednak abyście Państwo przyjęli nasze zapewnienie, że dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, aby nigdy nie doszło do naruszenia ich bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest też naszym bezpieczeństwem.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy do jakiej sprawy są one gromadzone i jaka obowiązuje procedura wynikająca z przepisów prawa. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt, wynikający również z przepisów prawa.

Czy decyzje dotyczące Państwa osoby będą podejmowane w sposób zautomatyzowany? 

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniecie Państwo o tym poinformowany.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznacie Państwo, że coś niedobrego dzieje się z Państwa danymi, albo po prostu chcecie uzyskać informację związaną z ich przetwarzaniem – możesz zasięgnąć pomocy u:.

 • Administrator (danych) – Wójt Gminy Cielądz, Adres: Cielądz 96-214 Cielądz, Tel: (46) 8152429,Fax: (46) 8152352, E-mail: urzad@cieladz.pl, usc@cieladz.pl.
 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora. Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem – iod@cieladz.pl.
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2

Przepisy prawa:

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą