MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Informujemy, że właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cielądz tj. zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w Pukininie.


INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW

Wójt Gminy Cielądz informuje, że od 1 stycznia 2020 r. firmą odbierającą odpady z terenu Gminy Cielądz jest firma „BUDMAX” Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.


WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Ossowice, na działkach nr 88/3 i 88/4.

PSZOK prowadzony jest przez Firmę „BUDMAX” Grzegorz Budek


WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

Folię, sznurek oraz opony, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Ossowice, na działkach nr 88/3 i 88/4.

PSZOK prowadzony jest przez Firmę „BUDMAX” Grzegorz Budek.

Koszty pokrywa wytwórca odpadu.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PSZOK

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajduje się
w miejscowości Ossowice, na działkach nr 88/3 i 88/4. PSZOK prowadzony jest przez Firmę „BUDMAX” Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców w dniach:

 • poniedziałek w godzinach od 8.00- 15.00
 • środa w godzinach od 8.00- 15.00
 • piątek w godzinach od 8.00- 15.00
 • 1 sobota miesiąca- w godzinach od 8.00- 12.00

Mieszkańcy Gminy Cielądz zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do PSZOK następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 1. papieru;
 2. metali;
 3. tworzyw sztucznych;
 4. szkła;
 5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
 6. bioodpadów.:
 7. przeterminowanych leków;
 8. chemikaliów;
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 10. zużytych baterii i akumulatorów;
 11. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 12. zużytych opon (max do 120 cm);
 13. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 14. odpadów tekstyliów i odzieży,
 15. popiół pochodzący z palenisk domowych\
 16. odpadów niebezpiecznych
 17. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek