Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak w imieniu Gmina Cielądz 20.11.2023r. podpisał umowę na realizację inwestycji: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz, z głównym wykonawcą robót firmą MKL-BUD sp. z o.o. z Warszawy.

Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkolnego o nowe dwukondygnacyjne skrzydło wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układem drogowym, chodnikami, parkingami, trawnikiem i zielenią niską) dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku przedszkolnego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie szkoły, w celu podniesienia standardu obiektu i poprawy warunków dydaktyczno-oświatowych. W wyniku rozbudowy powstaną dodatkowe sale lekcyjne dla dzieci w wieku szkolnym oraz sale przedszkolne a także pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne i biurowe. Zmieniony zostanie także układ komunikacyjny oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły.  Inwestycja realizowana jest  w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie w kwocie: 8.330.000,00 zł

Łączny koszt zadania 12.387.600,60 zł brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec sierpnia 2025r.

  • autor: Wioleta Strulak, data: 2023-11-23
  • Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Cielądzu
  • Wójt Gminy Cielądz z Prezesem Zarządu MKL-BUD sp. z o.o. podczas podpisywania umowy

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkolnego o dodatkowe dwu kondygnacyjne skrzydło wraz z budową infrastruktury technicznej dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami, układem drogowym, chodnikami i parkingami, wykonaniem trawników i zieleni niskiej. Planuje się stworzenie 5 sal lekcyjnych oraz 2 sal dla oddziałów przedszkolnych, szatni, stołówki z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem, pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi, pomieszczenie sanitarne i toalety, bibliotekę oraz świetlicę szkolną. Dobudowana kondygnacja połączona będzie z istniejącym już głównym budynkiem szkoły.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Promesa nr Edycja2/2021/5666/PolskiLad

Dofinansowanie: 8.330.000,00 zł

Tablica

  • Załącznik bez tytułu 00017
    Tablica