Urząd Stanu Cywilnego i Obsługa Rady Gminy

Do podstawowych zadań Kierownika USC i obsługi rady w szczególności należy:

 1. Rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 3. spisywanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności i niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 9. przygotowanie i zapewnianie doręczenia zawiadomień i zaproszeń na sesje Rady Gminy oraz jej Komisje,
 10. prowadzenie list obecności, sporządzanie protokołów, obsługa techniczna sesji Rady Gminy i Komisji.
 11. prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i Komisji w tym:
  • rejestrów uchwał Rady Gminy,
  • wniosków i opinii Komisji,
  • interpelacji i wniosków radnych.
 12. prowadzenie korespondencji Rady Gminy i Komisji.
 13. wykonywanie innych zadań organizacyjnych z zakresu obsługi Rady Gminy.