Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Urząd Stanu Cywilnego i Obsługa Rady Gminy

1.  Do podstawowych zadań Kierownika USC i obsługi rady w szczególności należy:

1)    Rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2)    sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3)    spisywanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4)    przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5)   przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6)    stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności i niemożności zawarcia małżeństwa,

7)   wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8)   wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

9)   przygotowanie i zapewnianie doręczenia zawiadomień i zaproszeń na sesje Rady Gminy oraz jej Komisje,

10)         prowadzenie list obecności, sporządzanie protokołów, obsługa techniczna sesji Rady Gminy i Komisji.

11)         prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i Komisji w tym:

-  rejestrów uchwał Rady Gminy,

-  wniosków i opinii Komisji,

-  interpelacji i wniosków radnych.

12) prowadzenie korespondencji Rady Gminy i Komisji.

13) wykonywanie innych zadań organizacyjnych z zakresu obsługi Rady Gminy.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120